Индекс за устойчивост на контрола на тютюна

„Контрол на тютюна“ е комплекс от стратегии за намаляване на доставките, търсенето и вредата, целящи подобряването на здравето на населението чрез премахване или намаляване на потреблението и излагането на въздействие на тютюна.

Индексът за устойчивост на контрола на тютюна е разработен от Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания през 2016 г. Той е инструмент за измерване на устойчивост на националните програми за контрол на тютюна, като идентифицира структурите, политиките и ресурсите, с които страната вече разполага, както и пропуските, които следва да се преодолеят.

Включва 31 индикатора, които имат критично влияние върху националния капацитет за осигуряване на ефективен и устойчив контрол на тютюна в момента и в бъдеще. За всеки индикатор е определен коефициент на тежест и в зависимост от това дали даденият индикатор присъства или отсъства се формира крайният брой точки. Максималният брой точки е 130.

Работна група от 23 представители на министерства, ведомства и неправителствени организации след задълбочени разисквания определиха точките за България – 40. С този резултат България се класира на 29 място от 31 държави, с най-високо разпространение на тютюнопушенето. Това е крайно нисък резултат, който показва, че са необходими спешни мерки за подобряване контрола на тютюна в България.