Долу ръцете на тютюневата индустрия от човешките права!

Призоваваме междуправителствената работна група към ООН за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по отношение на правата на човека да предпази бъдещия инструмент за стопанските дейности и правата на човека от вмешателство на тютютневата и други будещи безпокойство индустрии, които вървят по стъпките й, като например свързаните с изкопаеми горива, нездравословни храни или газирани напитки.

Тютюневите корпорации са несъвместими с която и да е структура за опазване на човешки права, пише организацията Действие за тютюнопушене и здраве (ASH) на Емилио Рафаел Изкиердо Миньо – председател-докладчик на отворената междуправителствена работна група за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по отношение на правата на човека (OEIGWG). Подписано от 21 групи, сред които Коалицията за живот без тютюнев дим, писмото е изпратено на 19 февруари 2021 г., като препоръка към чернова на правно обвързващ инструмент за стопанските дейности и правата на човека, изготвен от OEIGWG.  Групата е създадена  през 2014 г. с мандат да разработи международен правно обвързващ инструмент, който да регулира, в международното право за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и други бизнес предприятия.

През последните няколко години глобалната общност за обществено здраве и общността за правата на човека все повече признават тютюна като проблем за правата на човека, посочват в писмото си групите на гражданското общество. Въздействието на тютюневите изделия върху правата на човека е отбелязано в редица форуми, както пряко, така и косвено. В своя общ коментар № 14 комисията по икономически, социални и културни права заяви, че „неспособността да се отслабят производството, маркетинга и консумацията на тютюн“ представлява нарушение на задължението за защита съгласно член 12 от Международния пакт за икономически , Социални и културни права, която засяга правото на здраве, споменато също и в преамбюла на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ).

По същия начин общ коментар 15 на Комитета по правата на детето отбелязва, че правителствата трябва да прилагат и прилагат РККТ като част от задълженията си по Конвенцията за правата на детето. В допълнение към негативното си въздействие върху правата на човека, тютюнът бе включен като бариера пред развитието в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. в цел 3.а: „засилване на прилагането на Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна във всички страни“.

Фундаментален и непримирим конфликт между интересите на тютюневата индустрия и интересите на политиката в областта на общественото здраве

Обществената здравна общност отдавна изрази загрижеността си от въздействието на тютюна, както и от опасностите, произлизащи от работата с тютюневата индустрия. Насоките за член 5.3 от РККТ посочват, че „съществува фундаментален и непримирим конфликт между интересите на тютюневата индустрия и интересите на политиката в областта на общественото здраве“, и продължават да насърчават страните да „установят мерки за ограничаване на взаимодействията с тютюневата индустрия и да осигурят прозрачност на тези взаимодействия, които се случват. ”

Тези опасения бяха изтъкнати в Декларацията от Кейптаун, забележителен документ, подписан от 165 организации, в който се казва: „Считаме, че ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и зачитането, защитата им и рамката за защита, изискват прекратяването на производството и търговията с тютюн. Принципно вредният характер на тютюневата индустрия е такъв, че тя не може да бъде партньор в тези усилия. ”

Още през 2017 г. Датският институт по правата на човека (DIHR) извърши преглед  на голямата транснационална корпорация за тютюн Philip Morris International и стигна до ясен извод.

Според Ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP) компаниите трябва да избягват да причиняват или допринасят за неблагоприятно въздействие върху правата на човека. Когато възникнат такива въздействия, компаниите трябва незабавно да прекратят действията, които причиняват или допринасят за въздействията. Тютюнът е дълбоко вреден за човешкото здраве и не може да има съмнение, че производството и продажбата на тютюн е несъвместимо с правото на човека на здраве. Ето защо по отношение на тютюневата промишленост UNGP изисква спиране на производството и търговията на тютюн.

Общността за обществено здраве и човешки права все по-често повтаря, че тютюневата индустрия не може да бъдат съвместима с международното сътрудничество в областта на задълженията за правата на човека, докато продължава да продават продукт, който убива половината от всички свои потребители. Това е и позицията на Глобалния договор на ООН, подписан на 12 септември 2017 г., който въведе поредно изключване за тютюневите компании. „Това решение признава, че тютюневите изделия са в пряк конфликт с целите на ООН, особено с правото на обществено здраве, и подкопава постигането на ЦУР 3.“ Подписалите писмото, водени от ASH, настояват OEIGWG да възприеме същия подход в обвързващия инструмент.

Препоръка: без достъп за тютюневата и други вредни индустрии!

В съответствие с горните съображения, Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, заключенията на Датския институт по правата на човека и увеличаващите се норми за правата на човека, ASH и останалите съавтори на писмото молят OEIGWG да не работи с тютюневата индустрия. Според тях цялата тютюнева промишленост трябва да бъде изключена. Съавторите настоятелно призоваваме редакционната група да предпази  инструмента за стопанските дейности и правата на човека от намеса на други будещи безпокойство индустрии – особено такива, които следват примера на тютюневата, като например тези на изкопаемите горива, нездравословните храни или газираните напитки.

Нито тактиките, нито непримиримите конфликти на интереси при формирането на публична политика са присъщи само за тютюневата индустрия

Освен това подписалите писмото настояват OEIGWG да се предпази от корпоративни и лобистки конфликти на интереси при разработването на политики от всички индустрии, знаейки, че нито тактиките, нито непримиримите конфликти на интереси при формирането на публична политика са присъщи само за тютюневата индустрия. Организациите на гражданското общество са загрижени, че няколко търговски асоциации, включително Международната търговска камара, участват активно в сесиите за преговори. „Въпреки липсата на прозрачност на тези организации, ние знаем, че Търговската камара на САЩ представлява Philip Morris International и много други корпорации с пряк конфликт на интереси в защитата на правата на човека“, се казва в писмото.

Както потвърждава СЗО, употребата на тютюн остава водещата предотвратима причина за глобална смърт, която убива над 8 милиона годишно и коства на световната икономика до два процента от нейния БВП. От друга страна, както отбелязва Програмата за развитие на ООН, РККТ на СЗО е ускорител за устойчивото развитие, а намаляването на употребата на тютюн е от решаващо значение за постигането на всяка от целите. Ускоряването на прилагането на този важен договор също ще помогне в усилията на правителствата да защитят правото на здраве на своите граждани, пишат ASH и съподписалите се организации.

Освен това те напомнят, че по време на безпрецедентната пандемия на COVID-19 тютюнът, цигарите и действията на тютюневата индустрия нанасят още по-голяма вреда на обществото. Както посочва СЗО, тютюнопушенето е известен рисков фактор за много респираторни инфекции и увеличава тежестта на респираторните заболявания. Преглед на проучвания на експерти по обществено здраве, направен от СЗО на 29 април 2020 г., установи, че пушачите са по-склонни да развият тежко заболяване от COVID-19 в сравнение с непушачите. COVID-19 е инфекциозно заболяване, което атакува предимно белите дробове. Тютюнопушенето уврежда белодробната функция, което затруднява организма да се бори с коронавирусите и други заболявания.

Тютюнът също е основен рисков фактор за неинфекциозни заболявания като сърдечно-съдови заболявания, рак, респираторни заболявания и диабет, които излагат хората с тези състояния на по-висок риск от развитие на тежки заболявания, когато са засегнати от COVID-19. Наличните изследвания показват, че пушачите са изложени на по-висок риск от развитие на тежки заболявания и смърт.

Отрицателните въздействия на тютюневата промишленост и самия тютюн върху правата на човека са многобройни и широко разпространени и се случват през целия жизнен цикъл на тютюневите продукти – от отглеждането до отпадъците след употребата им. Освен общото право на живот и правото на здраве, тютюневите изделия нарушават

  • правата на децата, включително защитата на децата от детски труд в производството на тютюн и от подвеждаща информация (например чрез реклама) и
  • правата на жените, включително защита от въздействието на (пасивно) тютюнопушене по време на бременност.

Те засягат неблагоприятно и правата на други уязвими популации, като ЛГБТ общността, расовите малцинства и коренното население, пишат от ASH и останалите съавтори. „Благодарни сме ви за възможността да допринесете и сме уверени, че ще обърнете на важния въпрос за нарушенията на правата на човека в тютюневата индустрия вниманието, което заслужава“, се казва в писмото.

Сред подписалите го страни, освен Акцията за тютюнопушене и здраве (ASH), са Африканският алианс за контрол на тютюна (ATCA), Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето и тютюна (ENSP), Словенската коалиция за обществено здраве, околна среда и контрол на тютюна и други. Подписалите от българска страна страна са Коалицията за живот без тютюнев дим и членуващата в нея фондация “БлуЛинк”.