СЗО призова за прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна за нагреваемите тютюневи изделия

Всички тютюневи изделия представляват риск за здравето и е необходимо цялостно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), напомни Световната здравна организация (СЗО) в становище от 27 юли 2020. Становището на СЗО беше публикувано след решението на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) да разреши предлагането на системата за нагряване на тютюневи изделия – IQOS като продукт с “намалено излагане на вредни емисии”.

СЗО използва създалата се възможност, за да напомни на държавите-членки, които са страни по РККТ, за техните задължения по Конвенцията. Нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) са тютюневи изделия, което означава, че РККТ на СЗО се прилага изцяло за тези продукти. (Решение FCTC / COP 8 (22)) По-конкретно, чл. 13.4(а) задължава страните да забранят „всички форми на реклама, промоция и спонсорство на тютюн, които популяризират тютюневи изделия по начини, които са неточни, подвеждащи или измамни, или могат да създадат погрешно впечатление за техните характеристики, въздействието им върху здравето, опасностите, които могат да предизвикат или веществата, които отделят. ”

СЗО отново заявява, че намаленото въздействие на отделни вредни химикали при употребата на нагреваеми тютюневи изделия, не прави тези изделия безобидни, нито пък води до намален риск за човешкото здраве. В действителност, някои токсини присъстват в аерозолите на НТИ в по-високи концентрации, отколкото в дима на конвенционалните цигари, а има и допълнителни токсини, които не присъстват в конвенционалния цигарен дим. Последствията за здравето от излагането на тези токсини са неизвестни.

На 7 юли 2020 г. FDA разреши предлагането на системата за нагряване на тютюневи изделия – IQOS, съгласно Федералния закон за храните, лекарствата и козметиката (като продукт с “намалено излагане на вредни емисии” – бел.ред.). Този закон изисква новите тютюневи изделия да имат предварително издадено разрешение за пускане на пазара (което IQOS получи през април, 2019 – като обикновено тютюнево изделие – бел. ред.).

В изявлението на FDA се отбелязва, че „Дори и при това разрешение, тези продукти не са безопасни, нито „одобрени от FDA“. Също така, редът за  предлагане IQOS като продукти с “намалено излагане на вредни емисии” не позволява на компанията да отправя други твърдения за “намален риск” или изрични и/или косвени изявления, които изразяват или биха могли да подведат потребителите да вярват, че продуктите са подкрепени или одобрени от FDA, или че FDA счита продуктите за безопасни при употреба от потребителите.”

Решението на FDA отхвърля твърденията, че употребата на продукта е по-малко вредна от употребата на други тютюневи изделия или че намалява рисковете за здравето. Редът  наложен от FDA изисква също така компанията да следи за осведомеността на младежите и за употребата на продуктите, за да гарантира, че предлагането им като продукти с ”намалено излагане на вредни емисии” няма да има непредвидени последици върху употребата им сред младежите (няма да увеличи консумацията им – бел. ред.). Компанията също трябва да информира FDA за усилията, които полага за предотвратяване достъпа на младежите до продуктите и излагането им на въздействието на техните емисии.

Като се има предвид, че здравето може да бъде повлияно от въздействието на  допълнителни токсини при използване на НТИ, твърденията, че употребата им намалява излагането на вредни химикали, в сравнение с конвенционалните цигари, могат да бъдат подвеждащи.

Освен това, съответните разрешения за предлагане на IQOS, като продукт с ”намалено излагане на вредни емисии”, в рамките на САЩ, имат временен характер и се основават на специфичното законодателството на САЩ, които не са страна по Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна.

Всички тютюневи изделия представляват риск за здравето и СЗО настоява за цялостно прилагане на РККТ. Строгото изпълнение на мерките заложени в РККТ ще подкрепи опитите за отказване от употребата на тютюневи изделия и ще намали пропушването сред непушачите, особено сред младите. СЗО препоръчва прекратяване на всяка употреба на тютюн чрез различни методи за отказване: кратки съвети от здравни специалисти, национални безплатни телефонни линии за отказ, никотин-заместваща терапия и приложения за прекратяване,  предоставяни чрез мобилни текстови съобщения.

Международният съюз за борба с туберкулозата и белодробноте заболявания (The Union) също публикува становище на 17 юли 2020, в което заявява, че решението на FDA “има пагубни последици за непушачите и младите хора”.