Набиране на предложения за разработки по акцизите и незаконната търговия с тютюневи изделия

Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюзът на икономистите в България и Коалицията за живот без тютюнев дим канят автори на научни изследвания и анализи, представители на държавни и международни институции и неправителствени организации да вземат участие в международна научно-практическа конференция на тема “Повишаване на акцизите на тютюневи и свързани с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България”. Конференцията ще се проведе на 4 декември, сряда, от 10:00 до 16:00 часа, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в София. Експертите, ангажирани с темите на конференцията, могат да изпратят заявки за участие с резюме до 20 ноември 2019 г.

Рамковата конвенция (РККТ) е първият международен договор, сключен под егидата на Световната здравна организация (СЗО). Всички държави членки на ЕС са правно обвързани с прилагането на Конвенцията. Член 6 категорично изисква от страните да приемат данъчни и ценови политики за намаляване потреблението на тютюневи изделия, като изрично е посочено използването на механизмите за държавно регулиране на цените в посока на тяхното повишаване чрез механизма на акцизната политика. Чрез Конвенцията се признава повишаването на цените на тютюневите изделия като основен и най-ефективен метод за намаляване на тяхното търсене и разпространение.

Нанесените щети за България от незаконната търговия с тютюневи изделия за последните 10 години са около милиард и половина лева по данни на УНСС (2019, „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране“, проф. Димитър Димитров). Проблемите, които възникват от незаконната търговия с тютюневи изделия са здравни, социални и се свързват с други престъпления“.[1] „3,8% е нивото на незаконната търговия с цигари за първото тримесечие на 2019 г., което е намаление с 0,6 % от последното тримесечие на 2018 г. и с 2% спрямо същото тримесечие на 2018 г. Това показват резултатите от проведеното от “Инициативата срещу незаконната търговия” изследване за тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки“.[2]

Същевременно остава открит въпросът защо България не предприема стъпки за ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към РККТ на СЗО.

Конференцията включва следните тематични направления:

  • Увеличаване акциза на тютюневите изделия;
  • Ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия.

Представяне на доклад в рамките на конференцията

В работата на конференцията са поканени да вземат участие експерти, ангажирани в тези направления, да представят доклади, изясняващи проблематиката, приложимите политики и нужните стъпки за постигане на трайно ограничаване на тютюнопушенето в България и ЕС. Работни езици на конференцията са български и английски.

Попълнените заявки за участие с резюме да бъдат изпратени на адрес: coalition.bezdim@gmail.com до 20.11.2019 г. Всяка заявка трябва да съдържа кратко представяне на предложения научен доклад, вкл. използвана методика, основни източници и ключови резултати/препоръки на доклада, в размер до 300 думи.

Авторите на одобрените доклади ще получат потвърждение до 25.11.2019 г. Докладите се приемат на български или на английски език. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в обособено издание в електронен и печатен (подлежи на потвърждение) формат. Изискванията за отпечатване на докладите ще бъдат приложени допълнително. Заинтересованите изследователи могат да получат повече информация относно условията, изискванията, формите за участие и публикуването на докладите чрез запитване на адрес: coalition.bezdim@gmail.com.

Участие в научно-практическата конференция

Конференцията ще бъде отворена за гости от академични, държавни, научни и неправителствени организации, както и за широката общественост и медиите, след предварително попълнена Регистрационна форма, в срок до 25.11.2019 г.

Не се допускат представители на тютюневата индустрия, както и финансирани или по друг начин свързани с нея участници, съгласно чл. 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация: „При изработването и прилагането на техните политики за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна, страните-членки трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на националното законодателство“.

Конференцията се изпълнява в партньорство с българския офис на Световната здравна организация и с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания. Няма такса за участие.

[1] https://news.bg/crime/okolo-1-5-mlrd-lv-za-10-g-sa-shtetite-ot-nezakonnata-targoviya-s-tyutyunevi-izdeliya.html

[2] https://www.dnes.bg/sofia/2019/07/03/boiko-dovolen-3-8-e-nivoto-na-nezakonnata-tyrgoviia-s-cigari.415303