Покана за Общо събрание на Коалиция за живот без тютюнев дим

Управителният съвет на Сдружение “Коалиция за живот без тютюнев дим”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание на сдружението на 24 април 2019 г. от 18:00 часа в гр. София, бул. “Сливница” 257, етаж 3, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.;
  2. Изслушване и приемане на Годишния финнсов отчет за 2018 г.;
  3. Разни. 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.