Асоциация на студентите медици в България

Уеб сайт: http://amsbulgaria.net/

 

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Асоциацията е създадена на 03.03.1990 година и е една от най-големите младежки неправителствени организации в България. АСМБ е спечелила признанието и на Българския Лекарски Съюз като официален форум на студентите по медицина в България.  В АСМБ са пълноправни членове – АСМБ – София, АСМБ – Софийски Университет, АСМ-Пловдив, АСМБ – Стара Загора, АСМБ – Варна и АСМБ-Плевен.

 

Целите на организацията са:

  • Обединяване на студентите по медицина в България, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
  • Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;
  • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
  • Организиране на международен студентски обмен;
  • Представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
  • Отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
  • Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици;
  • Подпомагане и финансиране на научни проекти в областта на медицината;
  • Организиране на научни и младежки форуми с международно и национално участие;
  • Организиране и провеждане на кампании и дейности, засягащи превенцията на разпространени и социално значими заболявания самостоятолно и в сътрудничество с други неправителствени организации;