Дейности

За постигане на целите си Коалицията:

  • разработва програми и проекти, отнасящи се до ограничаване на тютюнопушенето и по прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация;
  • отстоява интересите на непушачите;
  • събира, анализира и предоставя информация за добрите практики в политиката по ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
  • прави предложения за промени на действащата нормативна уредба относно проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
  • организира дискусии, семинари, срещи, кръгли маси, пресконференции и др. по проблемите на тютюнопушенето в България и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
  • осъществява обучителни дейности за превенция на тютюнопушенето и по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени места;
  • подпомага дейностите, свързани с контрола по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени и работни места и обществения транспорт, както и изискванията към тютюневите изделия;
  • популяризира борбата с тютюнопушенето чрез средствата за масово осведомяване;
  • организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания, експертни оценки, правни, икономически и други специализирани анализи, необходими за дейността й;
  • изгражда и поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина, работещи по прилагането на Конвенцията за контрол на тютюна на Световната здравна организация.