Цели

Коалицията се сформира в края на март 2010 г. от тридесет и шест неправителствени организации, съвместно с Гражданската инициатива „Без дим”. Коалицията координира действия и кампании, за да остане в сила на пълната забрана за пушене на закрити обществени места и да се прилагат законите в България. Предстои регистрация на Коалицията от седем учредители и 29 неформални членове.

Ние работим за:

– ограничаване на тютюнопушенето сред населението на България и най-вече сред младите хора;

– защита правата на непушачите в България;

– спазване на законодателството, регламентиращо ограничаване или пълна забрана на тютюнопушенето на обществени и работни места и обществения транспорт;

– подпомагане подобряването на нормативната уредба, отнасяща се до ограничаване или забрана на тютюнопушенето, както и тази, свързана с регламентиране изискванията към тютюневите изделия чрез участие в изготвянето на проекти  на нормативните актове;

– осъществяване връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение ограничаване или забрана на тютюнопушенето;

– предлагане на независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;

– информиране на обществото за вредите от тютюнопушенето и ползите от неговото прекратяване и осигуряване на среда, свободна от тютюнев дим.