Асоциация „Родители“

Уеб сайт: www.roditeli.org

Нашата мисия е:
Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.
Нашите основни цели са:
Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Асоциация РОДИТЕЛИ е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Ние постигаме целите си чрез разработване, прилагане и разпространяване на регионални и национални политики за:

  • Оказване на подкрепа за даровити деца;
  • Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността;
  • Екологично възпитание на децата и развитие на чувство за уважение към природната среда;
  • Насърчаване на масовия детски спорт и заниманията с изкуство;
  • Съдействие за развитието на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания;
  • Превенция на всички форми на насилие срещу деца;
  • Борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата;
  • Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето.