Покана за участие в Общо събрание 2023

Управителният съвет на сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание на сдружението на 13 септември 2023 г., от 18.00 ч., в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния доклад на управителния съвет, за дейността на сдружението през 2022 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.
  3. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
  4. Избор на нови членове на Управителния съвет.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на УС:
Д-р Гергана Гешанова.