Общо събрание на 13 декември 2015 г.

Покана

Управителният съвет на Сдружение „КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 13.12.2015 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2015 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г.
  3. Избор на председател и членове на Управителния съвет.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Председател:
Д-р Гергана Гешанова