УСТАВ

НА КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

Този Устав е приет от учредителите на сдружение с нестопанска цел – КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ на Учредително събрание, състояло се на 12.07.2012г. в гр. София.
В съответствие със Закона за юридическите лица този Устав урежда устройството на сдружение с нестопанска цел – КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ, неговите цели, предмет на дейност, начин на управление и представителство, както и правата и задълженията на членовете и на органите му на управление.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ, наричана по-нататък за краткост „Коалицията”, е юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Коалицията се регистрира за осъществяване на дейност в обществена полза и като такава, подлежи на вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието.
Чл. 2. Наименованието на сдружението е „Коалиция за живот без тютюнев дим“. На английски език наименованието се изписва по следния начин: Tobacco Smoke-free Life Coalition.
Чл. 3. (1) Седалището на Коалицията е в гр. София.
(2) Адресът на Коалицията е: гр. София 1202, район „Сердика“, бул. „Сливница“, № 257, ет. 3, ап. 6.
(3) Адресът за кореспонденция е: гр. София 1202, бул. „Сливница“, № 257, ет. 3, ап. 6.
Чл. 4. Съществуването на Коалицията не е ограничено със срок.

ІІ. ЦЕЛИ НА КОАЛИЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 5. Целите на Коалицията са:
1. ограничаване на тютюнопушенето сред населението на България и най-вече сред младите хора;
2. постигане пълна забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и обществения транспорт, както и на някои открити места;
3. защита правата на непушачите в България;
4. спазване на законодателството, регламентиращо ограничаване или пълна забрана на тютюнопушенето на обществени и работни места и обществения транспорт;
5. подпомагане подобряването на нормативната уредба, отнасяща се до ограничаване или забрана на тютюнопушенето, както и тази, свързана с регламентиране изискванията към тютюневите изделия чрез участие в изготвянето на проекти на нормативните актове;
6. осъществяване връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение ограничаване или забрана на тютюнопушенето;
7. предлагане на независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
8. информиране на обществото за вредите от тютюнопушенето и ползите от неговото прекратяване и осигуряване на среда, свободна от тютюнев дим.
Чл. 6. За постигане на целите си Коалицията ще:
1. осъществява различни програми и проекти, свързани с ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
2. участва в проекти и дейности, организирани от други български и международни организации, съобразно целите си;
3. осъществява контакти с организации от страната и други държави по повод събиране, анализиране и предоставяне на информация за добрите практики в политиката по ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
4. прави предложения за промени на действащата нормативна уредба относно проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
5. организира дискусии, семинари, срещи, кръгли маси, пресконференции и др. по проблемите на тютюнопушенето в България и регламентиране изискванията към тютюневите изделия ;
6. осъществява обучителни дейности за превенция на тютюнопушенето и по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени места;
7. подпомага дейностите, свързани с контрола по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени и работни места и обществения транспорт, както и изискванията към тютюневите изделия;
8. популяризира борбата с тютюнопушенето чрез средствата за масово осведомяване;
9. организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания, експертни оценки, правни, икономически и други специализирани анализи, необходими за дейността й;
10. привлича експерти и други личности от страната и чужбина за подпомагане дейността на Коалицията и на други организации със сходни цели;
11. изгражда и поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина, работещи по прилагането на Конвенцията за контрол на тютюна на Световната здравна организация;
12. разработва програми и проекти, отнасящи се до ограничаване на тютюнопушенето и по прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация;
13. отстоява интересите на непушачите;
14. организира гореща телефонна линия, курсове, консултации, обучения за подпомагане процеса на отказване от тютюнопушенето.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Коалицията като юридическо лице с нестопанска цел, определена за осъществяване на дейност в обществена полза, ще извършва следната дейност:
1. организиране на здравни и образователни програми, курсове, издаване на здравни и информационни материали;
2. организиране на семинари, конференции и други подобни мероприятия по въпросите на ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;
3. създаване и поддържане на постоянна интернет страница на Коалицията.
Чл. 8. (1) Коалицията може да извършва и допълнителна стопанска дейност във връзка с дейностите по чл. 7 и целите на Коалицията, както следва:
1. рекламна и издателска дейност;
2. консултантска, изследователска и проучвателна дейност.
3. организиране на семинари, извършване на социологически проучвания и други.
(2) Коалицията не разпределя печалба. Всички приходи от стопанска дейност се
използват за реализиране на посочените в чл. 5 цели на Коалицията.
(3) Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на председателя и на заместник-председателя.
(4) Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от ЗЮЛНЦ, Търговския закон, Закона за счетоводство и останалото приложимо законодателство.

ІV. ЧЛЕНСТВО – ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 9. (1) Членуването в Коалицията е доброволно. Членове на Коалицията могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, които желаят да помагат за реализиране на целите и за развитието на Коалицията и приемат нейния Устав.
(2) Всеки член има право на един глас в Общото събрание (ОС) на Коалицията.
(3) Членовете на Коалицията, които извършват действия, уронващи авторитета и/или нарушават Устава могат да бъдат изключени от Коалицията по решение на Общото събрание.
(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други юридически лица при прекратяване дейността на юридическото лице.
Чл. 10. Членовете на Коалицията имат право да:
1. избират и да бъдат избирани в органите й на управление;
2. участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Коалицията;
3. гласуват с право на един глас в ОС;
4. получават информация за работата на органите на Коалицията;
5. се ползват от резултатите на дейността на Коалицията, ако са изпълнявали задълженията си към нея и съобразно решение на Управителния съвет относно такова ползване.
Чл. 11. Членовете на Коалицията са длъжни да:
1. спазват Устава и;
2. плащат определения от УС членски внос, ако бъде взето решение за това от Управителния съвет;
3. изпълняват решенията на ОС и Управителния съвет.
4. предприемат действия, които да предпазват Коалицията от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на националното законодателство.
Чл. 12. (1) Членството в Коалицията се заявява с писмена молба до председателя на УС.
(2) Управителният съвет в двуседмичен срок уведомява писмено кандидата за своето решение. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да откаже приемането на нов член, ако са налице основанията по чл. 9, ал. 3. При решение за отказ на членство, Председателят на УС уведомява писмено кандидата с писмо, като уведомява за това членовете на Коалицията на следващото заседание на Общото събрание.
Чл. 13. (1) Членството в Коалицията се прекратява в случай на:
1. едностранно волеизявление за доброволно напускане;
2. ликвидация или прекратяване дейността на юридическото лице;
3. изключване на член, поради настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 или неспазване на Устава на Коалицията от Общото събрание, както и при установяване на действия, които противоречат на целите на Коалицията и/или обслужват тютюневата индустрия или по друг начин насърчават тютюнопушенето.
(2) При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. Имуществото на Коалицията се формира от:
1. членски внос на членовете на Коалицията, ако има такъв, определен с решение на УС;
2. последващи дарения или завещания на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и други, направени в полза на Коалицията;
3. доходи и граждански придобивки от имуществото, образувано съгласно предходните точки;
4. приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Коалицията в съответствие със закона;
5. участие в програми и проекти, касаещи дейността на Коалицията.
Чл. 15. (1) УС приема дарения от името на Коалицията.
(2) Коалицията може по всяко време да откаже да приеме или да върне дарение или завещание, направено при неприемливи за нея условия или на такива, които противоречат на целите и или на разпоредбите на закона или на този устав.
Чл. 16. Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.
Чл. 17. Годишните финансови отчети на Коалицията подлежат на независим одит при условията на Закона за счетоводството.

VI. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Органи на Коалицията са:
1. общо събрание (ОС);
2. управителен съвет (УС);
3. председател на УС;
Чл. 19. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Коалицията.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на Коалицията, като всеки един определя физическо лице – представител, който да го представлява в работата на Общото събрание.
(3) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Коалицията;
5. приема основните насоки и програма за дейността на Коалицията;
6. приема бюджета на Коалицията;
7. изключва член на Коалицията по предложение на Управителния съвет;
8. взема решения относно дължимост и размер на имуществените вноски;
9. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Коалицията;
11. взема други решения, предвидени в този устав.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 10 не могат да се възлагат на други органи на Коалицията.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Коалицията..
Чл. 20. (1) ОС се свиква на редовно заседание от Управителния съвет веднъж годишно.
(2) ОС може да бъде свиквано на извънредни заседания от Управителния съвет:
1. по инициатива на самия Управителен съвет;
2. по искане на една трета от членовете на Коалицията.
(3) ОС може да бъде свиквано на заседание от съда по седалището на Коалицията, след писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице, в случай, че в двуседмичен срок от искането УС не свика исканото заседание.
(4) Поканата за ОС се публикува на интернет страницата на Коалицията най-малко един месец преди насрочения ден и се поставя на видно място на адреса на Коалицията.
(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 21. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 1/3 от всички членове на Коалицията.
(2) При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Отложеното ОС се счита за законно проведено, независимо, колко от членовете на Коалицията присъстват.
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(2) При провеждане на ОС задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни, писмените материали и становища.
(3) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на ОС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.
Чл. 23. (1) Всеки член на ОС има право на един глас.
(2) Всеки член на ОС може да представлява най-много още един член на ОС въз основа на изрично писмено пълномощно, представено на Председателя на УС най-късно в деня на провеждане на ОС. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 24. Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 25 (1) Решенията на ОС се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъствалите членове.
(2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Коалицията (Общото събрание).
Чл. 26. (1) Управителният съвет на Коалицията се състои от 5 (пет) членове, които се избират от ОС за срок от три години и могат да бъдат преизбирани не повече от два мандата.
(2) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.
Чл. 27. (1) Членството в УС се прекратява:
1. с изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат;
2. по собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява задълженията. В този случай, членството се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС;
3. при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС;
4. при неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от този Устав функции. В този случай, членството се прекратява след решение на ОС, по предложение на УС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4, ОС избира на негово място нов член за срок до края на мандата на останалите членове на УС.
Чл. 28. (1) Управителният съвет управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите на Коалицията. УС взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и извършването на всички други правни и фактически действия за реализиране целите на Коалицията в съответствие със закона, този устав и приетите от ОС решения.
(2) УС има следните правомощия:
1. представлява Коалицията чрез своя председател или заместник-председателя;
2. приема нови членове на Коалицията;
3. предлага на Общото събрание изключването на член на Коалицията;
4. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. разпорежда се с имуществото на Коалицията при спазване изискванията на закона и този устав;
8. приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно ОС;
9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет и отчет за дейността на Коалицията;
10. определя реда и организира извършването на дейността на Коалицията;
11. определя адреса на сдружението;
12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
13. изпълнява задълженията, предвидени в този устав.
Чл. 29. (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание от неговия председател най-малко веднъж на 6 месеца.
(2) Управителният съвет се свиква чрез покана до всички членове, качена на интернет страницата на Коалицията, най-малко седем дни преди насрочения ден или чрез покана, изпратена на електронните пощи на членовете.
(3) Член на УС, който е променил електронната си поща, дадена при избора му, без да е съобщил писмено на председателя или на заместник-председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за заседанието.
Чл. 30. (1) По искане на 1/3 от членовете на УС може да се свика извънредно заседание на УС.
(2) Искането се отправя писмено до председателя или до заместник-председателя на УС. Ако председателят или заместник-председателят не свикат заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
Чл. 31. (1) Заседанието на УС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от председателя.
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС са съгласни те да бъдат разгледани.
(3) При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмените становища и резултати от гласувания.
(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на УС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.
Чл. 32. (1) Заседанието на УС се счита за редовно проведено и може да взема решения, ако присъстват минимум трима от неговите членове.
(2) Присъстващо на УС, се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от минимум една трета от членовете на УС.
(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 43, ал. 1 и чл. 28, ал. 2, т. 4 – с мнозинство от всички членове.
Чл. 33. Управителният съвет избира от своя състав председател с мандат три години, като може да бъде преизбиран най-много два мандата. Лицето, предложено и избирано за председател, има право да гласува при собствения му избор.
Чл. 34. (1) Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:
1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
2. с решение на УС, когато нарушава разпоредбите на този Устав, както и при уронване на доброто име и авторитета на Коалицията;
3. с решение на УС поради несправяне с работата;
4. с решение на УС поради извършване на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда.
(2) В случаите на предходната алинея УС трябва да се събере на извънредно заседание в едномесечен срок от установяването на обстоятелства, представляващи основания за смяна на председателя.
Чл. 35. Председателят на УС:
1. организира, ръководи и контролира пряко дейността на Коалицията;
2. осъществява цялостното оперативно ръководство на Коалицията;
3. извършва контрол върху стопанската дейност;
4. носи материална отговорност за имуществото на Коалицията;
5. сключва договори с лица, предоставящи стоки и услуги на Коалицията;
6. управлява имуществото на Коалицията;
7. разпорежда се с имуществото на Коалицията в съответствие със закона и този Устав;
8. представлява Коалицията.

VІI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Коалицията през изтеклата календарна година.
Чл. 37. (1) Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно ОС.
(2) Председателят на УС представят годишните отчети на редовното годишно общо събрание на Коалицията.
(3) По решение на УС, годишните доклади и отчети могат да се публикуват на интернет страницата на Коалицията.

VIII. КНИГИ НА КОАЛИЦИЯТА

Чл. 38. Коалицията води следните книги:
1. Регистър на членовете, в който се вписват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица;
2. Книга с протоколите от проведените ОС, заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава;
3. Книга с протоколите от проведените УС, заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 31, ал. 4 от Устава.
Чл. 39. (1) Всички членове на Коалицията имат пълен достъп до информацията по чл. 41, т. 2 и 3, както и частичен достъп до информацията по т. 1.
(2) Достъпът до информация се предоставя от председателя или зам. председателя на УС.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА

Чл. 40. Коалицията се прекратява в следните случаи:
1. по решение на ОС;
2. по решение на съда по регистрация на Коалицията, когато:
а) не е учредена по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;
в) е обявена в несъстоятелност;
г) както и в други случаи предвидени в закон.
Чл. 41. (1) При прекратяване на Коалицията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС на Коалицията или от посочен от него ликвидатор. (3) Ликвидаторът извършва предвидените в ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Коалицията, осребряване на имуществото й и удовлетворяване на кредиторите.
Чл. 42. При ликвидация на Коалицията имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от УС на Коалицията, а ако той не я определи в срок от 3 месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Този устав е приет единодушно от всички учредители на КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ, присъствали на Учредителното му събрание, състояло се на 12.07.2012 г. в гр. София.

В уверение на това, учредителите положиха подписите си под този Устав, както следва:

1. Цветанка Брестничка, АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“
2. Павел Антонов, „БЛУЛИНК“
3. Деница Сачева, МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ (МИЗЗО)
4. Павел Павлов, „САМО ДНЕС“
5. Цветелина Георгиева, „БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖКА ПРЕВЕНЦИЯ“ (БАЛНЕ)
6. Саша Велинова, АДРА БЪЛГАРИЯ
7. Гергана Гешанова, „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“