Меморандум

Меморандум за прекратяване на рекламата

за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България, в изпълнение на Насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО

1. Подписаните международни организации, институции на държавната и местна власт, представители на гражданско общество, вероизповедания, бизнес, наука и медии, с настоящия меморандум изразяваме загриженост относно практиките на реклама и промоция на тютюневи изделия и спонсорство от страна на компаниите, които печелят от производството и разпространението им. Тези практики са в противоречие с ангажиментите на Република България към Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО и задълбочават тежката зависимост на българското общество от тютюнопушенето и тютюневата индустрия. Чрез този Меморандум се ангажираме за енергични спешни действия и подкрепяме посочените в него конкретни стъпки и мерки за преодоляване на рекламата, промоцията и спонсорството – както на тютюневи и свързани с тях изделия, така и на тютюневата индустрия като цяло. Целта ни е да повишим общественото разбиране за проблемите, причинявани от рекламата и промоцията на тютюневи изделия, и спонсорството от страна на тютюневата индустрия и да насочим вниманието и усилията на държавните органи, политическите лидери, медиите и гражданското общество, за спешното им разрешаване.

2. България е сред най-тежко засегнатите в Европа страни от смъртност и заболявания, свързани с тютюнопушенето., Най-засегнати са младите хора, жените, хората от уязвими групи и тези в неравностойно положение.

3. Законодателните норми за ограничаване на рекламата и промоцията на тютюневи и свързани с тях изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия оставят широко поле за заобикаляне. Образът на тютюнопушенето и на свързаната с него индустрия се популяризира и легитимира като нормален и обществено приемлив, както чрез продължаващата реклама по улици, площади и магистрали, и във местата за продажба, така също и чрез промоцията на обществени места, и подкрепеното от държавни институции спонсорство от тютюневи компании. Тези практики често са насочена към деца, подрастващи, жени, възрастни хора и други уязвими групи. През 2016 г., под координиран натиск на индустрията, народен представител бе принуден да оттегли единственото направено до момента предложение за законодателни промени за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюн.

4.Това налага следните решителни действия за преодоляване рекламата, промоцията и спонсорството – както на тютюневи и свързани с тях изделия, така и на тютюневата индустрия като цяло:

4.1Обсъждане и предлагане на промени в законодателството, свързано с рекламата и стимулирането на продажбите на тютюневите изделия, както и спонсорството от страна на тютюневата индустрия.

4.2 Регламентиране отговорностите на държавните институции по прилагането на чл. 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

4.3 Повишаване на гражданското разбиране за проблемите, произтичащи от липсата на забрана за рекламата и стимулирането на продажбите на тютюневите изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия.

4.4 Създаване на междуведомствена работна група за ограничаване на тютюнопушенето, включително чрез реклама, промоцията и спонсорство, с участието на здравни, научни, неправителствени организации, несвързани с тютюневата индустрия.

4.5 Запознаване на държавните институции, политиците, гражданското общество и медиите с Насоките по прилагане на чл. 13 от РККТ на СЗО, с цел тяхното пълно изпълнение – както чрез политики на национално и местно ниво, така и чрез саморегулаторни, етични и други механизми.

5. Подписалите настоящия Меморандум се ангажират да:

5.1 противодействат с всички възможни средства на рекламата и промоцията на тютюневи изделия, на спонсорството от страна на тютюневата индустрия, както и на популяризирането и идеализирането на публичния образ на тютюневата индустрия в България;

5.2 не приемат по никакъв начин финансиране или други форми на подпомагане – материално или по друг начин – от тютюневата индустрия и свързани с интересите й лица, организации и институции;

5.3 изобличават по всякакъв начин рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневата индустрия и опровергаваме подвеждащите й послания;

5.4 прилагат препоръките по чл. 13 от РККТ на СЗО.

6. Настоящият Меморандум е иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването. Той е резултат от Стратегическа работна среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, провела се на 21.05.2019 г. в София и обсъдения на срещата Аналитичен доклад.

7. Организации и институции, желаещи да се присъединят към Меморандума, могат за заявяват интерес като подпишат формуляр – Меморандум . За повече информация можете да пишете на имейл адрес: coalition.bezdim@gmail.com.

8. Подписалите настоящия Меморандум, представлявани от подписалите го свои представители, предоставят доброволно контактна информация и се съгласяват:

8.1 да получават последваща информация, свързана с изпълнението му; и

8.2 да участват по собствена преценка и в рамките на възможностите си в последващи срещи и други действия, свързани с изпълнението му.

Подписали:

 • Коалиция за живот без тютюнев дим
 • Офис на Световната здравна организация в България
 • Офис на UNICEF в България
 • PR Care
 • Община Кюстендил
 • Сдружение “България без дим”
 • Портал на пациента
 • Фондация “БлуЛинк”
 • Национален център по обществено здраве и анализи
 • Грийнпийс – България
 • Национална асоциация за профилактика на белодробните болести
 • Асоциация за превенция и работа със зависимости „САМО ДНЕС”
 • Асоциация на студентите медици в България – София
 • Сдружение АГРОЛИНК
 • Сдружение “Екосвят Родопи”
 • Екологично сдружение “За Земята”
 • СНЦ “Млади, активни, креативни”
 • Фондация АЙВЪР
 • Гората.бг

Текстът на Меморандума на български и английски език в PDF формат е достъпен тук.