Based on analysis of publicly available information, interviews with participants, and other sources, the authors establish and describe a mechanism of conveying messages and interests of tobacco industry to decision makers in Bulgaria, which distorts health policies in its favor. Annually the tobacco industry kills nearly 8 million people world over through chronic non-communicable diseases directly or indirectly caused by the use of its products. Governments’ determination to limit and eliminate tobacco use is irreversible since the entry into force of the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ratified by Bulgaria in 2005.

To keep profiting, tobacco companies send false and manipulative messages to governments and society. They deny and undermine anti-tobacco measures, challenge their effectiveness, and construct an appealing image of their industry. They oppose increasing excise duties and claim that their smokeless tobacco products reduce the harm of tobacco use. We reveal how these misleading messages reach society, mass media, and especially tobacco control policy decision-makers. 

Intermediaries play a key role in the process. These are organizations, companies and individuals who receive funding, grants and donations from the tobacco industry. They formulate recommendations and messages to the industry’s convenience, which influence the forming of tobacco control policies, or simply polish the industry’s image.

Possible intermediaries include law firms which submit opinions to public hearings that favor the industry. Actors such as the National Patient Organization or Arbilis - a health conference organizer and health journals’ publisher - also perform intermediary functions. At least two think tanks funded by the tobacco industry have actively influenced the government to mitigate and prevent tobacco control policies: The Institute for Market Economics and the Center for the Study of Democracy. Other leading scientific and research institutions are also recipients of funding from tobacco companies.

Tobacco giant Philip Morris Bulgaria (PMB) funds a year-long charity program of the BCause Foundation in the tobacco-producing regions of Bulgaria, using its accomplishments to build its positive socially tolerable image - a practice explicitly defined as inadmissible sponsorship by the FCTC Implementation Guidelines for Article 13. 24 Chasa, Trud, and many other media organizations accept the tobacco industry’s sponsorship while promoting its interests and messages in their content. The reputable business newspaper Capital organizes events sponsored by a tobacco company while accommodating its corporate reports and messages on its website.

The ultimate recipients of all these are institutions and individuals who formulate or implement the state’s tobacco control policies - including MPs, the ministries of economy and finance, and the Customs Agency among others. Adults, young people, pupils, students, specialists, scientists and experts, as well as doctors and medical professionals, are also affected.

Specific cases used for this analysis include: debates and decisions to refuse or minimize excise duties on heated tobacco products; a recent proposal for the establishment of a National Council for Coordinating the Implementation of the FCTC; insinuations that increasing excise duties should boost illicit trade or that heated tobacco products are safer; as well as grants, projects and corporate social responsibility which “whitewash” the image of the tobacco industry.

The full text of the report is available here.

 

 

ti report coverСлед анализ на публично достъпна информация, интервюта с участници и документи, авторите  установяват и документират действието на механизъм, чрез който посланията и интересите на тютюневата индустрия достигат до вземащите решения и изкривяват здравните политики в България, в нейна полза. В глобален план, тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона човешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести, пряко или косвено предизвикани от употребата на нейни продукти. Решимостта на  правителствата за ограничаване и премахване употребата на тютюневи изделия в световен мащаб е необратима след влизането в сила на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ)  на СЗО, ратифицирана от България през 2005 г.  

За да продължават да печелят, тютюневите компании излъчват към институциите на управлението и обществото неверни и манипулативни послания. Те отричат и подкопават антитютюневите мерки, оспорват ефективността им, създават привлекателен образ на индустрията. Съпротивляват се срещу увеличаване на акцизите и претендират, че новите им бездимни продукти намаляват вредата от употребата на тютюн. Разкриваме как тези подвеждащи послания се лансират в обществото, медиите, и специално сред вземащите решения относно политиките за преодоляване на тютюнопушенето.  Ключова роля в процеса изпълняват  посредници  - организации, фирми и лица, които получават финансиране, грантове и дарения от тютюневата индустрия, формулират удобни за нея препоръки и послания, въздействат при формирането на политиките за контрол на тютюна или просто лъскат имиджа й. 

Сред възможните посредници са адвокатски кантори, които внасят угодни за нея становища при обществени обсъждания. Подобна функция изпълняват също организации като Национална пациентска организация и компанията Арбилис за здравни конференции и издания. Поне два мозъчни тръста, финансирани от тютюневата индустрия, активно са въздействали върху държавата, за да смекчат и предотвратят политики за намаляване на тютюнопушенето: Институтът за пазарна икономика и Центърът за изследване на демокрацията. Други водещи изследователски и научни институции също са реципиенти на финансиране от тютюневи компании.

Дългогодишна благотворителна програма на Фондация BCause в тютюнопроизводителните райони на страната се финансира изцяло от тютюневия гигант Филип Морис България, който гради положителен социално-поносим образ от постиженията й - практика, изрично дефинирана като недопустимо спонсорство от Насоките за прилагане на чл. 13 от РККТ. Ключова е ролята на средствата за масово осведомяване, които приемат спонсорство срещу съдържание, лансиращо интересите и посланията на индустрията - например вестниците “24 часа” и “Труд” и много други. Авторитетният бизнес седмичник “Капитал” приема спонсорство от тютюнева компания за събития, докато предоставя сайта и съдържанието си за нейните корпоративни послания.

Крайните получатели са институции и лица, които формират или  прилагат политиките за ограничаване употребата на тютюневи продукти, сред които народни представители, министерствата на икономиката, финансите, Агенция “Митници” и др. Под влияние попадат и възрастни, млади хора, ученици, студенти, специалисти, учени и експерти, както и лекари и медицински специалисти. 

Конкретни случаи, послужили за този анализ включват: дебати и решения за отказ или минимално увеличаване на акцизите на нагреваемите тютюневи изделия; предложение за създаване на Национален съвет за координиране прилагането на РККТ; инсинуации, че повишаването на акцизите увеличава незаконната търговия или че нагреваемите тютюневи изделия са по-безвредни, както и подобряване имиджа на тютюневата индустрия чрез приети грантове, проекти, корпоративна социална отговорност.

Пълния текст на доклада можете да намерите тук.

Целта на настоящото изследване е да установи връзката между младите хора в България и употребата на тютюневи изделия. Отправна точка на изследването е потребността да се проучи внезапно нарасналата популярност на нагреваеми тютюневи изделия, електронни цигари и наргилета сред младите хора в България през последните години, както и агресивното им лансиране от страна на тютюневите компании. В хода на работата стана ясно, че за да се стигне до истината за тези конкретни изделия, трябва да се намерят отговори на много по-широк кръг от изследователски въпроси, засягащи взаимоотношението между младите и тютюневите продукти. Пълният текст на изследването можете да намерите тук.

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи. Ранното посягане към тютюна носи сериозни последици за здравето, икономическото състояние на младите хора и итгегрирането им в обществото. Освен традиционните цигари, засилваща се роля за “зарибяването” на младежите играят новите нагреваеми тютюневи изделия. Това показват резултати от уникално изследване на взаимодействието между тютюнопушенето и младежите, осъществено от водещи специалисти по социология, обществено здраве, медицина и комуникации, събрани от Фондация “БлуЛинк” и Коалиция за живот без тютюнев дим.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Доклад на д-р Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия, за политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г. Докладът беше представен на научно-практическата конференция на тема “Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България”, която се проведе на 4 декември 2019 г. в София.

Пълният текст на доклада е достъпен тук.

Обекти за продажба на дребно продават и рекламират тютюневи изделия в над 96% от училищните райони в София, сочат данни от международно проучване на Центъра за глобален контрол на тютюна към Института за обществено здраве - „Блумбърг“ към университета „Джонс Хопкинс“. Изследването на престижния частен изследователски университет от САЩ е осъществено в София в периода 11-14 април 2017 г. За нуждите му, анкетьори са обходили районите с радиус 250 метра около 87 училища, като са установили 452 обекта за продажба на дребно. В 350 от тези обекти са се продавали тютюневи изделия.

Пълният текст на изследването е достъпен тук

Материалните щети от тюютнопушенето в България възлизат на 165 млн. лв., нематериалните надхвърлят 4 млрд. лв., а финансовите загуби са двойно повече от приходите от акцизи върху тютюневи изделия, сочи доклада „Икономика на цигарения дим“, изготвен от икономиста Димитър Събев по поръчка на Коалицията за живот без тютюнев дим. Изследването посочва, че по данни на Евростат от 2014 г. България е страната в Европейския съюз с най-висок дял на редовните пушачи, а годишно у нас се губят 400 000 години човешки живот. Според доклада у нас най-много са пушачите сред хората с най-високи доходи, докато в по-богатите държави сред хората с най-високи доходи тютюнопушенето е вече маргинално - 0% при най-богатите финландци и 1.2% при най-богатите шведи.  

Пълният текст на доклада е достъпен тук

Оценка на ефективността на контролната дейност върху забраната за тютюнопушене на обществени места, изготвена през февруари 2017 г. от Консултантска компания „Ла Фит“ по поръчка на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“. Оценена е ефективността от прилагането на контролната дейност по чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето.

Пълният текст на оценката е достъпен тук

Оценка на въздействието на предлагани промени в чл. 35 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, изготвена по поръчка на Коалиция за живот без тютюнев дим във връзка с предлагани промени в чл. 35 от ЗТТСИ. Оценката е изготвена през октомври 2016 г. от консултантска компания „Ла Фит“ ООД с участието на проф. д-р Румен Брусарски, д-р Снежана Димитрова, д-р София Ангелова.

Пълният текст на оценката е достъпен тук

©2022 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search