Новини

Наложително е решително увеличаване на тютюневите акцизи в България, чрез което да се постигне едновременно намаляване на кризисно високата консумация на тютюн в страната и повишаване на данъчните приходи. Препоръката е на икономически експерти и граждански застъпници за борба с тютюнопушенето, въз основа на независим от тютюневата индустрия иконометричен анализ.

Току-що завършеният научен доклад “Икономика и данъчно облагане на тютюневите продукти в България” прилага иконометричен анализ на тютюневите акцизи на макроикономическо ниво. Той показва, че ценовата еластичност на търсенето на тютюн в България попада в диапазона минус 0,71–0,795. Това означава, че едно хипотетично увеличение на акциза върху цигарите с 20%, водещо до 13.82% ръст в продажната им цена, при равни други условия, в дългосрочен план би довело до нарастване на публичните приходи със 126 милиона лева годишно, докато консумираните цигари ще намалеят с над 83 млн. кутии, посочи икономистът от БАН Димитър Събев, PhD, водещ автор на доклада.

Граждански организации, членуващи в Коалицията за живот без тютюнев дим и индивидуални хора, членове и симпатизанти на “България без дим”, обявиха старта на  гражданска мисия за ангажиране на предизборните сили с проблемите, предизвикани от употребата на тютюневи и свързани с тях изделия в България.  Мисията предвижда обиколка на щабовете на кандидатите за участие в управлението и срещи с индивидуални кандидати от всички политически сили.

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 07 септември 2022 г., сряда, от 18:00 ч.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

За забрана на спонсорството от страна на тютюневата индустрия и за ефективно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация настояват граждани и граждански организации. Публична застъпническа кампания под надслов “Тютюневите пари миришат - да ги спрем!”, инициирана от Коалицията за живот без тютюнев дим, насърчава хората да се обърнат към политическите лидери с искане за забрана на спонсорството и координирани действия срещу вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве.

В различни страни по света властите продължават да налагат все по-строги ограничения на предлагането и употребата на тютюневи продукти в интерес на общественото здраве. Така беше и през второто тримесечие на годината.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search