Покана за участие в Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 07 септември 2022 г., сряда, от 18:00 ч.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.