Покана за Общо събрание на сдружение “Коалиция за живот без тютюнев дим”

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо Събрание на сдружението на 20 септември 2021 г., сряда, от 19:00 ч.

Предвид епидемичната обстановка Общото събрание ще се проведе през Зуум, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г.
  2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
  3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.