За ограничаване на вмешателството на тютюневата индустрия в работата на Народното събрание призова Коалицията за живот без тютюнев дим

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение “България без дим” предложиха промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които да ограничат възможността за намеса и прокарване интересите на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, касаещи общественото здраве. На 29 юли 2021 г. двете организации изпратиха писма до председателя на Народното събрание, председателя на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на 46-то Народно събрание и до председателите на парламентарните групи с искане в правилника да бъдат включени изисквания, съобразени с Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО.

Двете организации предложиха в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде записан текст, с който народният представител не следва да приема, поддържа или одобрява каквото и да е предложение от страна на тютюневата индустрия, отнасящо се за помощ или предложения за промяна на законодателство или за политика за борба против тютюнопушенето.

Също така следва да бъдат разписани ясни изисквания, задължаващи депутатите да декларират, ако имат преки интереси, свързани с тютюневата индустрия, както и да бъде регламентирана забрана за получаване от депутатите на подаръци или извършване на услуги – в парично изражение или в натура от тютюневата индустрия, подчертават още вносителите на писмото.

Те предложиха още и да бъдат регламентирани мерки, забраняващи финансиране на политически партии, кандидати или предизборни кампании от страна на тютюневата индустрия, при предстоящо обсъждане на промени в Избирателния кодекс. Такова изискване е залегнало в Насоките за прилагането на чл. 5.3. от РККТ. Той определя, че при изработването и прилагането на политиките за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна, страните-членки трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на националното законодателство.

РККТ е ратифицирана със закон още през 2005 г. и влиза в сила за България през 2006 г. Но за съжаление през последните години се наблюдава пряка намеса и прокарване интересите на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, касаещи общественото здраве, подчертават двете организации.