Покана за Общо събрание на сдружение “Коалиция за живот без тютюнев дим”

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 16 септември 2018 г., неделя, от 17:00 ч. в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2017 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
  3. Обсъждане и приемане на промени в устава на Сдружението.
  4. Избор на нов Управителен съвет и нов председател на Управителния съвет.
  5. Приемане на нови членове на Сдружението.
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на УС:

Гергана Гешанова

Членове на УС:

Маша Гавраилова

Павел Антонов

София Ангелова

Йолита Павлова