Без реклама 

sample image Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики за намаляване... Още...

Спазване на забраната 

sample image Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене... Още...

Опростена опаковка 

sample image Опростената опаковка е важна мярка за намаляване на търсенето... Още...

Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене на обществени места

Коалицията за живот без тютюнев дим призовава за по-ефективен контрол на спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места. Сигналите, подадени от граждани в онлайн платформата на сдружение „България без дим“, показват редица нарушения и проблеми при извършването на проверките от контролните органи. Коалицията предлага законодателни промени, с които да се преодолеят несъвършенствата в контрола на забраната.

 

Забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места влиза в сила от 1 юни 2012 г. През първите месеци се наблюдава стриктно спазване, но с настъпването на зимните месеци и особено около Коледа и Нова година започват по-масовите нарушения и, разбира се, натиск забраната да бъде отменена. До момента има няколко опита за връщане на старите законодателни текстове, чрез които се регламентират помещенията за пушачи и непушачи. Има и протести в защита на забраната и против нея. Въпреки това предлаганите промени в Закона за здравето не са приети и забраната остава. За съжаление обаче, не спазва навсякъде.

За да бъдат подпомогнати контролните органи в установяване на обектите, в които се допуска нарушение на забраната, Сдружение „България без дим“ създава електронна платформа за подаване на сигнали от гражданите. Платформата започва да функционира през август 2012 г. и до момента (22 август 2016 г.) са подадени над 8 200 сигнала. През юни 2016 г. експерти на Сдружението извършват анализ на подадените сигнали и получените отговори от страна на РЗИ за 2015 г. (Пълният текст на анализа може да бъде намерен тук).

Според данните само в 18,5% от проверките по подадените сигнали се установява нарушение. Повечето от сигналите са обикновено за едни и същи обекти в дадено населено място, което дава основание да се приеме, че в тези обекти забраната се нарушава системно. При проследяването на обектите с нарушение е видимо, че въпреки съставените актове, нарушенията продължават, което обезкуражава гражданите, че ситуацията в дадения обект може да се промени. Няма друга последваща по-въздействаща и възпираща санкция след съставянето на акта, юридическите лица не се издирват докрай и не се използва по-високия размер на имуществената санкция. Малко на брой са и проверките в късните часове и в дните петък и събота, когато са действителните нарушения, а проверките съвместно с полицията, когато има възможност да се съставят актове и на физическите лица, са епизодични.

 

За да бъдат преодолени установените проблеми при извършването на контрола, Коалицията за живот без тютюнев дим предлага следните законодателни промени:

1. При установяване на тютюнопушене в обект, в който е наложена имуществена санкция за повторно нарушение по чл. 218, ал. 2 и 3, с влязло в сила наказателно постановление, директорът на регионалната здравна инспекция да има право да издава заповед за спиране експлоатацията на обекта за определен срок.

2. Министерският съвет да определи с наредба изискванията към обозначенията за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени и работни места.

3. В чл. 218 на Закона за здравето следва да настъпят промени, за да може да се определи точната отговорност на едноличния търговец, юридическото лице и управляващия обекта в момента, като напр.

„Алинеи 2 и 3 на чл. 218 да се изменят така:

„(2) Ако бъде констатирано тютюнопушене или предлагане на алкохол в обект, стопанисван от едноличен търговец, в нарушение на чл. 54, 56 и 56а, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.

(3) Ако бъде констатирано тютюнопушене или предлагане на алкохол в обект, стопанисван от юридическо лице, в нарушение на чл. 54, 56 и 56а, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10000 лв.

Да се създадат нови ал. 4, 5 и 6:

(4) Отделно от санкцията по ал. 2 и 3 контролните органи по чл. 231, ал. 2 задължително налагат глоба в размер от 500 до 1000 лева, на управителя на обекта за това, че е допуснал да се извърши нарушение по чл. 54, 56 и 56а. В случай, че обектът няма назначен управител, глобата се налага на лицето, отговорно за съответния обект за деня на проверката.

(5) Глобата по ал. 4 се налага и в случаите, когато при проверката в обекта са намерени пепелници, вазички, чашки и др. с фасове и пепел от цигари в тях.

(6) Едноличен търговец или юридическо лице, което продължи експлоатацията на обекта въпреки заповедта за спиране по чл. 38, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 50 000 лв. за всяко отделно нарушение.“

4. Да се даде възможност и други контролни органи да имат право да установяват нарушения по чл. 56 и 56а от Закона за здравето, като напр. инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните, тези на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“, органите на МВР, лица, определени със заповед на кметовете на общините, както и от представители на обществеността и неправителствени организации, преминали необходимото обучение и оправомощени от министъра на здравеопазването с правата по чл. 37, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

5. В Допълнителните разпоредби на Закона за здравето да се дефинира понятието „закрито обществено място“.

16900114 10211560561637317_1149231110_n

Сигнал по телефона 

Сигнали по телефонаНа телефон 0700 20 009 от цялата страна можете да подадете сигнали за нарушения, свързани с нарушения на действащата забрана за тютюнопушене.

Подайте e-сигнал 

sample imageЕлектронна форма за подаване на сигнали за установени нарушения на действащата забрана за тютюнопушене чрез платформата за граждански контрол. Към формата...

Контакти 

Колицията за живот без тютюнев дим 
тел. 0882 374000, д-р Гергана Гешанова,
координатор на коалицията,
ел. поща: ggeshanova<at>gmail.com
бул. “Сливница” 257, ет.3,
София 1202